Usta Öğretici Belgesi

Usta Öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir. 

* Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bir işyerinde çırak çalıştırmak için Usta Öğreticilik belgesi bulundurma şartı vardır. 

3308 sayılı Kanun Madde 15- Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır. 

* Ustaöğretici belgesi alabilmek için Ustalık belgesi veya İşyeri açma belgesi sahibi olmak ve Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezleri tarafından açılmış olan 40 saatlik Ustaöğreticilik kurslarını başarı ile bitirmiş olmak gerekir. 

3308 sayılı Kanun Madde 31- Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarını başarıyla tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 72- Ustalık belgesine sahip olup aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişileri yetiştirmek üzere kurumlarda iş pedagojisi kursu açılır. Mesleğin özelliğine göre düzenlenecek kurslar, gerektiğinde kurum dışında ve çalışma saatleri içinde de açılabilir.Kursların özel amaçları ve bu amaçları gerçekleştirecek derslerin çeşitleri, süreleri ve konuları Bakanlıkça hazırlanacak öğretim programlarında belirtilir. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 74 -c) Usta öğreticilerin eğitimi için iş pedagojisi kursuna katılan ustaların devamsızlıkları, her ders için ayrı ayrı tutulur. Ustalar, eğitim süresinin en az 3/4´ üne devam etmek zorundadırlar. Daha fazla devamsızlığı olanlar, daha sonraki bir tarihte düzenlenecek kurslarda devam edemedikleri derse katılırlar. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 86 -f) Usta öğreticilerin iş pedagojisi kurs sonu sınavı, test şeklinde yapılır. Soru sayısı, derslerin ders saatleri dikkate alınarak belirlenir. Konuların işlenmesinde ayrı öğretmenlerin görev alması durumunda sorular, ilgili öğretmenlerce hazırlanarak kurs sonunda tek sınav şeklinde uygulanır. 

Kursa katılanların başarılı sayılabilmeleri için kurs sonunda yapılan sınavda, en az 45 puan "Geçer" not almaları gerekir. Sınavda başarılı olamayanlar, daha sonra açılacak kursların bitiminde yapılacak sınavlara katılabilirler.


* Ustaöğreticilik kurslarına katılmak isteyenler Ustaöğretici Kursu başvuru dilekçesi doldurarak Silivri Mesleki Eğitim Merkezesine başvurda bulunurlar. 

* Kurs grupları oluşturulduğunda adaylara kurs tarihleri bildirilerek çağrı yapılır. 

* Silivri Mesleki Eğitim Merkezesinde kurslar mesai saatleri dışında 18.00-21.00 saatleri arasında yapılmaktadır (Hafta sonları hariç iki hafta). 
 

Sıra No Dersin Adı Süre (Saat)
1 Çıraklık ve Meslek Eğitimi İlkeleri 4
2 İş Güvenliği 4
3 Meslek Analizi ve Öğretim Prog. Hazırl 8
4 Atölye ve Meslek Dersleri Öğretim Metodları 8
5 Eğitimde İletişim ve Eğitim Araçları 4
6 İş Kalitesi ve Maliyet İlişkileri 4
7 Eğitimde Psikoloji 3
8 Öğretimde Ölçme Değerlendirme 3
9 Değerlendirme 2
  TOPLAM 40