Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Yönelik 2023 yılı Ruhsat Yenileme Ücretleri

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ

MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/49)

 

MADDE 1- (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2023 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 28.813,00-TL (Yirmisekizbinsekizyüzonüç Türk Lirası),

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.482,00-TL (Bindörtyüzsekseniki Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 980,00-TL (Dokuzyüzseksen Türk Lirası),

3) Diğer mahallerde 356,00-TL (Üçyüzellialtı Türk Lirası),

c) Açık içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 6.186,00-TL (Altıbinyüzseksenaltı Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 2.374,00-TL (İkibinüçyüzyetmişdört Türk Lirası),

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 15.047,00-TL (Onbeşbinkırkyedi Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 13.821,00-TL (Onüçbinsekizyüzyirmibir Türk Lirası).

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.